jeudi 10 juin 2010

انظروا الى أسلحة الدمار الشامل التي حملتها قوارب أسطول الحرية
Look at these weapons of mass destruction
Regardez ces armes de destruction massive

Aucun commentaire: